Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

MONTEL, müşterilerinin, çalışanlarının, çalışan adaylarının ve tüm iş ortaklarının veri gizliliğine ve güvenliğine verdiği yüksek önemin bir gereği olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca kişisel verilerin işlenme sebeplerini, toplanma yöntemini, hukuki dayanağını ve veri sahiplerinin yasal haklarını açıklamak için okumakta olduğunuz metni paylaşmaktadır.

1. Veri Sorumlusu Kimliği
  Unvanı Montel Mobilya Tekstil Deri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  Ticaret Odası Kocaeli
  Ticaret Sicil No. 12542
  MERSİS No. 0622050104600017
  Adres Acısu Mahallesi Koru Caddesi No.45 PK: 41080 Kartepe/KOCAELİ-TÜRKİYE

2.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi, İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

 

MONTEL, iletişim kanalları ile gerçekleştirilen tüm görüşmeler ve yazışmalar; internet sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla alınan iletiler ve başvurular; mobil uygulama kullanımı; internet çerezleri (cookies); internet ağlarına katılma sırasında veri paylaşımı; işyerlerinde tutulan fiziki ve elektronik kayıtlar; basılı veya elektronik sözleşmeler, formlar ve anketler; iş ortaklarınca veri aktarılması yollarından biri veya birkaçı ile doğrudan ya da dolaylı olarak kişisel veri toplayabilir.

Toplanan veriler:

 • Alışveriş yapanın kimlik bilgilerini teyit etmek; başta satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği akdedilen sözleşmeler olmak üzere sözleşmeye bağlı tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi adına gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek; edimleri yerine getirmek;
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ilgili makamın talebi halinde başta yargı organları ve kolluk kuvvetleri olmak üzere kamu kurumlarına bilgi verebilmek;
 • MONTEL’in düzenlediği özel ve genel kampanyalar (promosyon, tanıtım, indirim vs. gibi avantajlar) ile her türlü pazarlama faaliyetlerinde kullanabilmek;
 • MONTEL’den alışveriş yapan müşterileri yakından tanımak ve bu doğrultuda pazarlama faaliyetleri geliştirmek;
 • Çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda pazarlama faaliyetleri, anketler ve pazar analizleri yapabilmek;
 • Müşteri şikâyetlerini ve önerilerini değerlendirip raporlayabilmek ve pazarlama faaliyeti kapsamında anlaşmalı iş ortakları ile veri paylaşabilmek;
 • Yasal yükümlülükleri yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakları kullanabilmek;
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için hizmet alınan üçüncü kişilere (anlaşmalı iş ortaklarına) veri aktarabilmek;
 • Ürün ve hizmetleri iyileştirebilmek;
 • Ticari sözleşmelerden kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerektiğinde hatırlatılması amacıyla veri tabanında saklayabilmek;
 • MONTEL müşterilerinin alışveriş ihtiyacını daha iyi karşılamak;
 • Müşteriye özel teklifler ve hizmetler sunmak;
 • Veri tabanı oluşturarak, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, İstatistiki bilgiler üretmek ve gerektiğinde gizlilik koşullarına uymak kaydı ile bunları işinde uzman üçüncü kişilerle paylaşmak,
 • MONTEL internet sitesini, mobil uygulamalarını ve diğer iletişim ve satış kanallarının ne şekilde kullanıldığına dair analiz yapmak ve daha iyi hizmet için iletişim kanallarını ziyaretçiye özgü hale getirmek,
 • Ürünleri ve hizmetleri ve bunlara ilişkin kişisel seçim olanaklarını araştırmak ve geliştirmek,
 • Pazar araştırması amacıyla doğrudan veya bu amaçla hizmet alınan hizmet sağlayıcılar vasıtası ile MONTEL ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden kişisel veri sahibi ile irtibat kurmak,
 • MONTEL çalışanları, MONTEL’e hizmet veren kuruluşlar veya bunların çalışanlarının veya MONTEL misafirlerinin can ve mal güvenliğinin korunması veya bu maddede belirtilenlere ilişkin kurallara uyum sağlanması da dahil olmak üzere yasal yükümlülüklerin veya yetkili idari kuruluşların taleplerinin yerine getirilmesi, amacıyla işlenebilir.

Yukarıda sıralı hallerin dışında:

 • MONTEL işyerleri, müşterilerin ve çalışanların güvenliğini sağlamak amacıyla güvenlik kameraları ile izlenmektedir. Bu izleme sırasında kaydedilen görüntüler, yasalara uygun başvuru halinde yargı kurumları ve kolluk kuvvetleri ile paylaşılabilir.
 • MONTEL çalışan adaylarının iş başvurusu için MONTEL’e ilettiği öz geçmişler, olası fırsatların başvuran yararına değerlendirilmesi amacıyla MONTEL İnsan Kaynaklarınca saklanabilir. Hizmet ilişkisi hâlihazırda devam eden ya da sonlanmış olan MONTEL çalışanlarının özlük dosyaları ise yasal yükümlülükler gereğince muhafaza edilir.
 • MONTEL’in iş ortağı olan veya ticari ilişki kurduğu kişiler ile onların çalışanlarına ait kişisel veriler, birlikte yürütülen işleyişin sorunsuz idaresi ve devamlılığı amacıyla işlenebilir.

MONTEL, kişisel verileri toplanma amacına bağlı kalarak, sağlanan hizmete veya yürütülen ticari faaliyete göre değişkenlik gösterecek şekilde ve güncel olarak işler. Veri işleme faaliyetleri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu, 29166 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve sair mevzuata dayanılarak gerçekleştirilir.

3.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi:

 

MONTEL tarafından toplanan kişisel veriler, KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatlarda zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde işlenir.

4.

İşlenen Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılır

 

MONTEL, topladığı kişisel verileri KVKK ve sair mevzuat kapsamında işbu metnin 2. sıralanan amaçlara ek olarak:

 • MONTEL’in ticari faaliyetlerinin mevzuata ve şirket politikalarına uygun yerine getirilmesi,
 • İnsan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması, planlanması ve yürütülmesi,
 • Yasal bilgi ve belge taleplerinin karşılanması,
 • MONTEL ile çalışanlarının, iş ortaklarının ve müşterilerinin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması, ticari itibarının temini ve korunması amacıyla üçüncü kişilere veya yurtdışına aktarabilir.

MONTEL’in topladığı kişisel veriler:

 • KVKK’nin 5.2 ve 6.3 maddeleri kapsamında belirlenen amaçların varlığı halinde, yurtiçinde ve başta AB ülkeleri, Amerika, İngiltere, OECD ülkeleri, Hindistan, Çin ve Rusya olmak üzere yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi gibi alanlarda MONTEL’in yardım aldığı üçüncü kişilere, işbirliği yaptığı ve/veya hizmet aldığı Grup Şirketleri, iş ortakları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuki, sosyal, ticari ve sair danışmanlara, aktarımın gerekli olduğu başka kişiler ile yetkili kurum ve kuruluşlara;
 • KVKK’nin 5.1 ve 6.3 maddeleri kapsamında, yurtiçinde ve başta AB ülkeleri, Amerika, İngiltere, OECD ülkeleri, Hindistan, Çin ve Rusya olmak üzere yurtdışında bulunan belirlenen amaçlar bakımından açık rıza alınmış olması şartı ile pazarlama şirketleri, Grup Şirketleri, pazarlama desteği veren gerçek ve tüzel kişilere aktarılabilir.

5.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

 

KVKK kapsamında kişisel veri sahibi:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi ve aleyhine bir sonuç ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda sıralı haklara ilişkin talep, KVKK’nin 13/1 maddesi uyarınca yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle MONTEL’e iletilmelidir. E-posta ile yapılacak başvurular info@montel.com.tr adresine gönderilmelidir. Başvurulara kişisel veri sahibinin kimliğini tespit etmeye yarayacak bilgilerin eklenmesi unutulmamalıdır.

MONTEL, kişisel veri sahibinin başvurusunu, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Şu kadar ki işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

MONTEL, kişisel veri sahibinin talebini kabul veya gerekçesini açıklamak suretiyle ret edebilir. Başvuru sonucu yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir.

MONTEL’in kişisel verilerin korunması hakkındaki ayrıntılı politikalarına internet sitesinin ilgili sayfalarından erişilebilir.